Feb 11, 2020

معماری REST چیست؟

معماری REST چیست؟

REST یک مدل معماری برای طراحی برنامه‌های کاربردی شبکه است که ترکیبی از چند مدل معماری مبتنی بر شبکه می‌باشد و محدودیت‌هایی جهت تعریف یک واسط اتصال یکنواخت برای آن درنظر گرفته شده است. REST مخفف عبارت Representational State Transfer است و متکی بر یک پروتکل ارتباطی بدون حالت، کلاینت سرور و با قابلیت cache کردن می‌باشد که در اکثر موارد پروتکل HTTP مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایده اصلی معماری REST این است که به جای استفاده از مکانیزم های پیچیده ای مانند CORBA، RPC یا SOAP برای اتصال ماشین ها ازHTTP ساده برای برقراری ارتباط بین ماشین‌ها استفاده شود. مدل REST شش قید برای معماری برنامه‌های شبکه تعریف می‌کند:

کلاینت سرور (client-server) باشد.
بدون حالت (stateless) باشد.
قابلیت cache داشته باشد. (cacheable)
سیستم لایه‌بندی شده (layered system) داشته باشد.
واسط یکنواخت (uniform interface) داشته باشد.
دارای قابلیت کد در صورت نیاز (code on demand) باشد. (که این محدودیت اختیاری می‌باشد)

به سیستمی که این قیود را رعایت نماید، RESTful می‌گویند. از لحاظ رویکرد برنامه نویسی REST جایگزینی ساده برای سرویس‌های وب است. توسعه‌پذیری در تعاملات میان اجزا، عمومیت واسط ها، توسعه مستقل اجزا و استفاده از واسطه ها از کلیدی ترین اهداف معماری REST می‌باشد و همچنین استفاده از معماری REST در برنامه‌نویسی کارایی، سادگی، انعطاف‌پذیری، امکان مشاهده و نظارت، قابلیت حمل و قابلیت اطمینان را افزایش می دهد.

Did you like that post? You can suscribe to the RSS feed or follow @kavehrs on Twitter .