Oct 30, 2018

آخرین روزی که همگی پایمان بر روی زمین بود

دوم نوامبر سال 2000 یعنی جمعه میشه هجدهمین سالگردش
سالگرد روزی که تمام انسان های زمینی بر روی زمین بودند
از اون روز به بعد روز نبوده که حداقلی یکی از ماهها خارج از جو زمین نباشه

شاید برای بعضی ها سوال پیش بیاد که «فضا» کجا شروع می شه. در قواعد علمی، کره زمین در حدود ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری تموم می شه فضا شروع می شه. بهش می گن خط کارمن.
Did you like that post? You can suscribe to the RSS feed or follow @kavehrs on Twitter .